Reklamační řád

I. Všeobecná ustanovení

 

Reklamační řád společnosti PNEUSERVIS SAPA, s.r.o., se sídlem Libušská 319, Praha 4, Písnice, PSČ 142 00, IČO 271 92 555, DIČ CZ27192555 (dále jen jako „prodávající“) upravuje podmínky a způsob reklamace zboží.

Kupující je povinen se seznámit s tímto Reklamačním řádem, postupovat dle podmínek zde uvedených a poskytnout Prodávajícímu součinnost potřebnou k vyřízení reklamace.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

 

II. Záruka za jakost

 

Jako doklad o záruce slouží faktura vystavená Prodávajícím se zákonem uvedenými údaji, které jsou zapotřebí pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, délka záruky, cena, množství). Pro uplatnění záruky postačí sdělit číslo faktury.

Záruční doba je doživotní, čímž es e rozumí doba, po kterou pneumatiky vykazují dezén, který umožňuje jejich užívání v souladu se zákonem. Vztahuje se na skryté vady, nikoliv na opotřebení.1. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění

Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

Lhůta je:

  • u nového zboží 24 měsíců pro fyzické osoby nepodnikající, 12 měsíců je-li zboží zakoupeno podnikatelem nebo právnickou osobou;

  • u staršího zboží 6 měsíců (zboží již použité);

Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruka za jakost, zaniknou, nebyla-li uplatněna v uvedené době.2. Jakost při převzetí

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

  • věc má vlastnosti, které si strany ujednaly, či vlastnosti obvyklé;

  • věc je v odpovídajícím množství a rozměrech;

  • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

III. Záruční podmínky

 

1. Kontrola zboží při převzetí

Kupující při osobním převzetí od prodávajícího nebo přepravce zkontroluje přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů, kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má. 

Veškeré nesrovnalosti je třeba prodávajícímu nahlásit při osobním převzetí na místě, při převzetí od přepravce je vyznačit v předávacím protokolu přepravce nebo kupující může převzetí zásilky odmítnout.

Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat.

 

2. Uplatnění reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci odesláním čistého zboží na adresu sídla společnosti.

Zásilka musí obsahovat řádně zabalené reklamované zboží, číslo faktury a popis reklamované vady, případně kontaktní údaje kupujícího.

Prodávající zašle nebo předá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna.3. Výluky

Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá:

  • mechanickým poškozením zboží,

  • neodbornou instalací,

  • poškozením způsobeným nadměrným zatěžováním,

  • provedením nekvalifikovaného zásahu,

 

4. Testování závady

Zboží předané k reklamaci bude testováno ve výrobním závodě.

 

IV. Vyřízení reklamace

 

1. Kupující - spotřebitel

V souladu s ustanovením § 2 odstavec 1, písmeno a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je spotřebitelem fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Je-li kupující-spotřebitel, prodávající o reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

Reklamaci vyřídí Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí lhůty resp. prodloužené lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

 

2. Kupující - podnikatel

Je-li kupující-podnikatel, prodávající se zavazuje o reklamaci rozhodnout ve lhůtě 40 dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto rozhodnutí bude kupující podnikatel informován na kontaktní e-mail.

 

V. Společná ustanovení

 

Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace nebo odůvodnění zamítnutí reklamace.

Po vyřízení reklamace Prodávající sdělí kupujícímu, že reklamační řízení je ukončeno (telefonicky, SMS, nebo e-mailem). Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

Po vyřízení uznané reklamace výměnou běží nová záruční doba.

V případě, vrácení zboží bez poskytnutí náhradního zboží obdrží kupující dobropis (opravný daňový doklad) a kupní cenu na účet, který uvede.

Kupující má právo na úhradu pouze účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním oprávněné reklamace. O proplacení nákladů je nutné žádat spolu s přiloženým dokladem osvědčujícím jejich vynaložení, bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 1 měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

Kupující je povinen zkontrolovat přebírané zboží a jeho soulad s výdejním protokolem reklamace. Kupující dále zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má. K pozdějším námitkám již nebude přihlíženo.

Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. 

Kupující je povinen reklamaci převzít bez zbytečného odkladu do 30 dnů od ode dne kdy byl o jejím vyřízení informován, tato lhůta nemůže uplynout dříve než 60 dnů od podání reklamace.

V případě, že reklamace není převzata kupujícím nejpozději posledním dnem lhůty, bude prodávajícím účtováno po jejím marném uplynutí skladné za uložení zboží ve výši 25,- Kč včetně DPH za každý den prodlení. V případě marného uplynutí lhůty 3 měsíců k vyzvednutí zboží, bude toto zpeněženo a výtěžek bude použit na úhradu skladného a zbývající částka bude odeslána poštovní poukázkou kupujícímu.

 

VI. Závěrečná ustanovení

 

Práva kupujícího vyplývající ze zákona nejsou tímto Reklamačním řádem dotčena.

Tento Reklamační řád je platný od 1.7.2017 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.
Tento Reklamační řád je k dispozici v sídle společnosti a na www.dozivotnipneu.cz.